უფასო აშშ – ისა და ტრანსპორტირების გადაზიდვა; 30 დღეების დაბრუნება და გაცვლა